Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Delvino bvba  gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg , Molenstraat 87 ingeschreven  in de KBO onder het nummer  BE 0679.690.678.

ARTIKEL 2. PRIJS

De verkoper mag de op de prijslijst vermelde prijzen op elk ogenblik wijzigen, zowel om redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper ofwel in functie van de schommelingen op de markt. De koper verklaart dat hij onherroepelijk met het voorgaande akkoord gaat.

ARTIKEL 3. AANVAARDING VAN DE BESTELLINGEN

Alle bestellingen zijn slechts geldig nadat ze door ons zijn aanvaard.

ARTIKEL 4. ANNULERING

De koper heeft het recht zijn bestelling vóór de levering te annuleren, mits betaling van een forfaitaire en niet-aftrekbare vergoeding gelijk aan 10% van de bestelling.

ARTIKEL 5. LEVERING

De leveringstermijnen worden louter als indicatie gegeven en binden geenszins de verkoper. Eventuele vertraging bij de levering van de goederen geeft geen recht op enige schadevergoeding, en geeft ook geen aanleiding tot verbreking van het contract door de koper.

Leverings-en verzendingkosten worden afzonderlijk afgesproken.

ARTIKEL 6. OVERMACHT, STAKING

Wanneer in geval van overmacht, toevallige gebeurtenissen, staking of elke soortgelijke gebeurtenis de verkoper het contract niet kan naleven, behoudt de verkoper zich het recht voor – na kennisgeving aan de koper – het contract te verbreken, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat deze verbreking ingevolge gebeurtenissen waarvoor hij niet aansprakelijk is, recht geeft op schadevergoeding uit hoofde van de koper.

ARTIKEL 7. VERBREKING DOOR DE VERKOPER

De verkoper behoudt zich het recht voor elk contract van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning te verbreken in geval van faling, gerechtelijke reorganisatie, liquidatie, bewezen insolvabiliteit en elke wijziging van de juridische toestand van de koper.

ARTIKEL 8. KLACHTEN

Om geldig te zijn moet elke klacht over de goederen ter kennis van de verkoper gebracht worden per aangetekende brief, dit binnen acht dagen volgende de op levering, en in elk geval voor het gebruik of de doorverkoop van de geleverde goederen. Elke klacht over de facturering moet binnen dezelfde termijn en in dezelfde vorm ter kennis worden gebracht op straffe van nietigheid. De zelfs portvrij verkochte goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling die bij ontvangst de staat van de goederen controleert, en desgevallend voorbehoud maakt bij de transporteur. Ongeacht het voorbehoud van de koper bij de ontvangst, met name wegens eventuele glasbreuk, moet het in goede staat en overeenkomstig de bestelling geleverde deel van de bestelling betaald worden tegen de overeengekomen prijs en volgens de bij de bestelling overeengekomen betalingsmodaliteiten. Teruggestuurde goederen worden niet aanvaard, tenzij volledig op kosten van de koper getransporteerd, op zijn risico en na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de directie. In geval van akkoord over de terugname van goederen, verbindt de verkoper zich alleen tot de vervanging van de beschadigde goederen, voor zover de koper niet aansprakelijk is voor de beschadiging van de goederen, en zonder dat deze aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, uitstel van betaling of annulering van de bestelling.

ARTIKEL 9. TOEPASSING VAN TARIEVEN EN PROMOTIES

De tarieven en promoties van toepassing op de bestellingen zijn de op de datum van levering van de bestelling geldende tarieven en promoties. Aangezien de prijzen afhankelijk zijn van de schommelingen van de markt en de wisselmarkten, geldt artikel 2. De verkoper mag de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wegens mogelijke voorraadtekorten voor bepaalde wijnen of jaren, kunnen de bestellingen slechts worden geleverd in functie van de beschikbaarheid van de wijnen, zonder enige belofte wat prijzen of hoeveelheden betreft. Eventuele reservaties zijn een termijn van een maand vanaf de bestelling.

ARTIKEL 10. BETALING

Tenzij anders en schriftelijk bepaald door de verkoper moeten alle facturen contant worden betaald bij de levering van de goederen. Onverminderd alle schade, en zonder voorafgaande aanmaning, wordt elke factuur of elk saldo van een factuur die niet betaald is op de vervaldatum, van rechtswege onderworpen aan de wettelijke interestvoet die van toepassing is in geval van laattijdige betaling in handelstransacties (wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) vanaf de vervaldatum. Bovendien wordt elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is van rechtswege verhoogd met een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EURO, als forfaitaire schadevergoeding. Alle andere inningskosten niet in de forfaitaire schadevergoedingen inbegrepen worden aan de in gebreke zijnde koper afzonderlijk gefactureerd.

ARTIKEL 11. NIET-BETALING - ONTBINDING VAN HET CONTRACT

Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor het contract eenzijdig te verbreken, van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande aanmaning, voor alle niet-verrichte leveringen of een deel ervan, evenals voor eventuele latere leveringen. Niet-betaling op de vastgestelde vervaldatum geeft overigens aanleiding tot de onmiddellijke opschorting van elke nieuwe levering evenals de contante betaling van elke andere levering. Elk voorschot wordt prioritair besteed aan de vereffening van het niet-betaalde deel van de schuldvordering.

ARTIKEL 12. CLAUSULE OVER HET BEHOUD VAN EIGENDOM

De overdracht van het eigendom van onze goederen is afhankelijk van de volledige betaling van de prijs ervan. Niettegenstaande deze bepaling draagt de koper het risico in geval van verlies of vernietiging, vanaf de levering van de goederen.

ARTIKEL 13. CONCURRENTIEBEDING

De koper van onze goederen mag de goederen niet rechtstreeks noch onrechtstreeks uitvoeren buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. De koper verbindt zich ertoe hetzelfde verbod uitdrukkelijk aan zijn klanten op te leggen en te voorzien dat deze het uitdrukkelijk aan hun eigen klanten opleggen, alsook aan de achtereenvolgende klanten van deze laatsten en dit voor alle daaropvolgende doorverkopen van de goederen. Bovendien, in overeenstemming met de Europese regelgeving kan de verkoper, op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland dat rechtstreeks of onrechtstreeks en op exclusieve wijze aan een andere distributeur is toegekend of dat de leverancier rechtstreeks of onrechtstreeks heeft voorbehouden, aan de distributeur om a)een bijkantoor te openen voor de distributie van de goederen of een opslagplaats voor de goederen te houden; of b) de goederen actief te verkopen, voor verkoop aan te bieden (op het internet) of te leveren aan enige entiteit met het oog op de doorverkoop ervan. Indien de koper kiest om de producten op het internet te verkopen of bevorderen (e-commerce), moet hij de producten zo voor te stellen dat dit niet schadelijk is voor het prestigieuze merkenimago van de producten en/of de verkoper. De koper moet het voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper verkrijgen voor ieder gebruik van de merken gedistribueerd door de verkoper in het kader van de bevordering of de verkoop van producten op het internet. Meer bepaald dient de koper iedere door de verkoper met betrekking tot dit onderwerp voorziene documentatie, charter en/of leidraad te ondertekenen en na te leven. De koper verbindt zich ertoe om online geen promotieactiviteiten te verrichten die specifiek gericht zijn op klanten buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De verkoper weerhoudt de koper er evenwel niet van om in het algemeen promotie of publiciteitshandelingen op het internet uit te voeren. De bestellingen voor doorverkoop buiten bovengemeld grondgebied moeten de hoeveelheden, de landen van bestemming evenals de identiteit van de bestemmeling vermelden en moet zoals hierboven vermeld het voorwerp uitmaken van een voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. Buiten de landen waarin klanten op exclusieve wijze werden toegewezen aan een andere koper of die verkoper zich heeft voorbehouden, verkoopt de koper de goederen alleen in de door de verkoper geleverde originele verpakking. Het is de koper uitdrukkelijk verboden deze verpakkingen te gebruiken voor de verpakking van andere producten en/of goederen. Het is de koper in elk geval verboden de goederen te verkopen in winkels en/of in vliegtuigen, evenals in elke andere vestiging die duty-free tarieven of om het even welke taksvrije tarieven toepast. De koper verbindt zich ertoe een kopie van alle verzochte informatie, bestellingen, facturen, boekhoudkundige documenten of in het algemeen alle documenten betreffende de koopwaren en hun levering of verkoop of in het algemeen alle boekhoudkundige documenten betreffende voorgaande aan de verkoper ter beschikking te stellen of op zijn vraag over te maken. In geval van een overtreding van enige overtreding van deze bepaling, behoudt de verkoper zich het recht voor elke levering op te schorten en/of de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te verbreken, onverminderd zijn recht om enige andere stappen te ondernemen om zijn schade te vergoeden, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de frauduleuze handelingen van de overtreder. Wanneer een overtreding op deze bepaling wordt vastgesteld met betrekking tot een deel van een levering van goederen, wordt er onweerlegbaar van uitgegaan dat de overtreding voor het hele lot geldt. De verkoper is op geen enkele manier aansprakelijk ten opzichte van derden met wie de overtreder een verbintenis is aangegaan of een contract heeft afgesloten, met name in geval van fiscale fraude of poging taksen en/of belastingen te ontwijken. De koper-doorverkoper verbindt zich er overigens toe deze bepaling in zijn algemene verkoopvoorwaarden op te nemen.

ARTIKEL 14. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van een van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van het geheel van de algemene voorwaarden, die volledig en ten volle van toepassing blijven.

ARTIKEL 15. TEGENSTELBAARHEID VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Elke bestelling van de door Delvino bvba verdeelde goederen houdt in dat de koper onze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt, die elke verschillende en/of tegengestelde clausule op de documenten en/of algemene verkoopvoorwaarden van de koper vervangen en annuleren. De koper verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van huidige verkoopvoorwaarden. De contracten erkennen uitdrukkelijk dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn wat hen onderling betreft, onder voorbehoud van toepassing, in geval van rechtstreeks verkoop naar de concurrent, van de artikelen van het boek VI van het wetboek Economisch Recht geïntegreerd door de wet van 21 december 2013, met name de artikelen VI43 en VI 44.

ARTIKEL 16. HOOFDELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

In geval van meerdere debiteuren worden alle debiteuren als hoofdelijk verantwoordelijk beschouwd wat alle verplichtingen in deze algemene verkoopvoorwaarden betreft.

ARTIKEL 17. BEVOEGDHEID

Elk geschil ingevolge deze algemene verkoopvoorwaarden of de uitvoering van de contractuele verbintenissen tussen de partijen wordt beslecht door de rechtbanken van Antwerpen .  De verkoper behoudt zich echter het recht voor elk geschil aan een bevoegde rechtbank van zijn keuze voor te leggen.